Accepted Papers (order of submission)

 • Yue Wu*; Hongfu Liu; Yun Fu
  “Low-shot Face Recognition with Hybrid Classifiers”.

 • Junsuk Choe; Song Park; Kyungmin Kim; Joo Hyun Park; Dongseob Kim; Hyunjung Shim*
  “Face Generation for Low-shot Learning using Generative Adversarial Networks”.

 • Chong Wang*; Xue Zhang; Xipeng Lan
  “How to Train Triplet Networks with 100K Identities?”

 • Yu Cheng; Jian Zhao*; Zhecan Wang; Yan Xu; Karlekar Jayashree; Shengmei Shen; Jiashi Feng “Know You at One Glance: A Compact Vector Representation for Low-Shot Learning”.

 • Evgeny Smirnov*; Aleksandr Melnikov; Sergey Novoselov; Eugene Luckyanets; Galina Lavrentyeva
  “Doppelganger Mining for Face Representation Learning”.

 • Yan Xu*; Yu Cheng; Jian Zhao; Zhecan Wang; Lin Xiong; Karlekar Jayashree; Hajime Tamura; Tomoyuki Kagaya; Shengmei Shen; Sugiri Pranata; Jiashi Feng; Junliang Xing
  “High Performance Large Scale Face Recognition with Multi-Cognition Softmax and Feature Retrieval”.